Start Warunki handlowe

Warunki handlowe

Regulamin sklepu internetowego -> ESHOP JADAR AUTO

§ 1

Postanowienia wstępne


1.    Sklep internetowy JADAR AUTO, dostępny pod adresem internetowym https://jadar-auto.pl , prowadzony jest przez JADAR AUTO DARIUSZ SEIF SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w CHORZÓW wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w KATOWICE, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000239022, NIP 6272324984, REGON 276473055  
2.     Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 
 
§ 2

Definicje


1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
2.     Sprzedawca – JADAR AUTO DARIUSZ SEIF SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w CHORZÓW przy ul. 3-GO MAJA 157, kod pocztowy 41-500, NIP 6272324984, REGON 276473055

§ 3

Kontakt ze Sklepem


1.    Adres Sprzedawcy: JADAR AUTO 41-500 CHORZÓW 3-GO MAJA 157
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: KONTAKT@JADAR-AUTO.PL
3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 722 104 104
4.    Numer fax Sprzedawcy 2476088
5.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
ING BANK ŚLĄSKI 86 1050 1243 1000 0022 8033 8043
6.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7:30 – 17:30

§ 4

Wymagania techniczne


Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu PC, LAPTOP, SMARTFON oraz inne urządzenia obsługujące przeglądarkę internetową
b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.    włączona obsługa plików cookies,,
d.    zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne


1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie


1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych IMIĘ, NAZWISKO, ULICA, MIASTO, KOD POCZTOWY, PAŃSTWO, EMAIL, TELEFON, RODZAJ TRANSPORTU (DOSTAWY), HASŁO DO LOGOWANIA
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia


W celu złożenia Zamówienia należy: 

1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
3.    wybrać przycisk „Utwórz zamówienie”
4.    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji „Jednorazowy zakup” lub z rejestracją „Zakup z rejestracją” ;
5.    jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
6.    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
7.    kliknąć przycisk “Kontynuuj zakupy” / kliknąć przycisk “Wyślij zamówienie”

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności


1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem:
JADAR AUTO 41-500 CHORZÓW 3-GO MAJA 157
2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.    Płatność przy odbiorze
b.    Płatność za pobraniem
c.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d.    Płatności elektroniczne
e.    Płatność kartą płatniczą , Przelewy24 
operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod     płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży


1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.    W przypadku wyboru przez Klienta: 
a.    płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c.    płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest odebrać towar w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia sms o gotowym zamówieniu do odebrania.
4.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
5.    a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
b. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
6.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
7    W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości sms na podany w trakcie składania Zamówienia numer telefonu Klienta.
8    W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. 
9    Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
10    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 
11    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy


1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4.    W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
5.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.


6.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.


§ 11

Reklamacja i gwarancja1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
4.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
5.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
6    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
7. Reklamacje będą rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni od daty przyjęcia towaru na nasz magazyn.
§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym


1.    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2.    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3.    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe


1    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 
4    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Wszystkie ceny towarów handlowych dla klienta/użytkownika nie zalogowanego  , widocznych na platofrmie internetowej www.jadar-auto.pl  są regularnymi cenami detalicznymi firmy JADAR AUTO . Upusty od tych cen są ustalane indywidualnie dla każdego klienta przez dział handlowy naszej firmy , a ich wysokość może wynosić nawet 85% ! W tym celu należy wpierw skontaktować się z działem handlowym naszej firmy  , a następnie ZALOGOWAĆ SIĘ na naszej platformie za pomocą przypisanego do konta LOGINU i HASŁA . Cena z upustem zostanie wyliczona/wyświetlona przy każdej pozycji naszego asortymentu wraz z podaniem w %  indywidulanego UPUSTU . 


Właściciel sklepu:

JADAR AUTO DARIUSZ SEIF SP.J
UL.3 MAJA 157
41-500 CHORZÓW
6272324984